kinderland-kleuterskool-logo
DATUMS VIR SKOOLJAAR

Die datums vir 2019 is soos volg:

 • Opening vir personeel: 11 Januarie 2019
 • Opening vir kinders: 14 Januarie 2019
 • Sluiting: 12 Desember 2019

Vakansietye

 • Kinderland is vir ouers se gerief oop gedurende skoolvakansies. Die normale dagprogram word gevolg en onderwyseresse gaan voort met tema-besprekings.
 • Kinderland is vakansiedae gesluit.
 • Ons volg die beleid van die WKOD ten opsigte van die sluiting van Kinderland op werksdae gedurende skoolkwartale.
SKOOLURE

Skoolure

Maandae – Vrydae 07:00 – 17:30 (Voldagmaatjies)
Maandae – Vrydae 07:00 – 12h30 (Halfdagmaatjies)

Ouers word gevra om asb streng by die bogenoemde tye te hou. Alle halfdagmaatjies moet asb teen 12h30 afgehaal wees en geen ouers word toegelaat om hulle kinders in slaaptyd te kom haal of af te laai nie. Voldagmaatjies is welkom om enige tyd huis toe te gaan vanaf 14h30 tot 17h30.

Algemene dagprogram

Ontbyt: 08:30 – 08:50
Onderrigprogram: 09:00 – 12:00
Middagete: 12:00 – 12:15
Slaaptyd: 12:30 – 14:30
Vryspel/buitespel: 15:00 – 17:30

FINANSIËLE REELINGS

Finansiële reëlings

‘n Eenmalige registrasiefooi van R200 word gehef wanneer nuwe leerders aanvaar word.

Kinderland se tariewe is soos volg vir 2019:
R1 995 voldag, met alle etes en happies ingesluit.
R1 620 halfdag, met alle etes en happies ingesluit.

Maandelikse paaiemente is stiptelik voor die 7de van elke maand betaalbaar. Skoolgelde word met behulp van ‘n debietorderstelsel betaal. Hiredie vorms sal deur die kantoor aan nuwe ouers gegee word om in te vul. Ouers moet een kalendermaand kennis gee as ‘n kind die skool gaan verlaat. Indien ouers hul kind om enige rede gedurende die jaar tydelik uit die skool haal, is hulle steeds verantwoordelik vir die betaling van skoolgeld vir daardie tydperk. Alle rekeninge word deur FHBC uitgestuur.

Bankbesonderhede

Skoolgeld:
Kinderland Trust
Absabank Wellington: Takkode 632005
Tjekrekeningnommer: 40 7745 4840

Fondsrekening:
Kinderland Trust
Absa Wellington: Takkode 632005
Tjekrekeningnommer: 407 648 9602

VEILIGHEID & GESONDHEID

Kinderland is geleë op twee erwe wat heeltemal afgesluit is van die straat. Toegang kan slegs verkry word deur die voordeur wat deur middel van ‘n sekuriteitsisteem werk.

Ons perseel word kwartaalliks deur ‘n onafhanklike veiligheidsinspekteur nagegaan om te verseker dat alle moontlike veiligheidsrisiko’s uitgeskakel word.

Siek kinders kan ongelukkig nie by die skool versorg word nie. Ouers word dus vriendelik versoek om in geval van siekte ander reëlings te tref en nie die kleuter skool toe te bring nie. Kinders met aansteeklike siektes mag nie na die skool kom terwyl die siekte nog aansteeklik is nie. Indien ‘n kleuter gedurende die skooldag koors ontwikkel, sal ons die ouers dadelik in kennis stel sodat sy/hy gehaal kan word.

Medikasie

Ouers van kinders wat medikasie ontvang, moet die medisyne, met duidelike aanwysings, inhandig sodra die kind by die skool kom. Daar is spesiale gemerkte houers in die voorportaal vir hierdie doel.  Geen medikasie mag in hul tasse gelaat word nie. Instruksies met betrekking tot medisyne word in die medisyne-boek aangeteken. Ouers teken daarby en die opvoeder teken dan weer sodra sy die medisyne gegee het. Geen medikasie sal gegee word sonder skriftelike opdrag van ‘n ouer nie.

BUITEMUURS

‘n Verskeidenheid van buitemuurse aktiwiteite word by Kinderland aangebied:

 • Monkeynastix
 • Kinderkinetika
 • Rugby
 • Sportbuddies
 • Tennis
 • What a mess (sensoriese ontwikkeling)
 • Ballet
 • Dance Mouse
 • Little Readers
 • Beaux Arts
 • Swem (pendeldiens na die swembad beskikbaar)
KLASINDELING | DAGPROGRAMME

Toetree ouderdom

Die toetree-ouderdom van kinders by Kinderland is 12 maande.

Klasindeling

Kinders word volgens ouderdom in 7 klasgroepe ingedeel met twee volwassenes in elke klas. Ons probeer, indien dit moontlik is, om die indeling te doen volgens kinders se geboortedatums.

1-2 jariges Januarie – Junie | Woelwater 1-klas
1-2 jariges Julie – Desember  | Woelwater 2-klas
2-3 jariges Januarie – Junie | Pikkewyne 1-klas
2-3 jariges Julie – Desember | Pikkewyne 2-klas
3-4 jariges Januarie – Junie | Kabouter 1–klas
3-4 jariges Julie – Desember | Kabouter 2-klas
4-5 jariges Slegs 1 klas beskikbaar | Goggas

Assessering

Waarnemingsverslag: Maart
Vorderingsverslae: Junie en Desember

KURRIKULUM

Wat leer ons maatjies by Kinderland?

Die Kinderland-kurrikulum is gebaseer op amptelike dokument van die Nasionale Departemente van Basiese Onderwys en Maatskaplike Ontwikkeling en is om ses vroeë leer-en-ontwikkelingsareas (Early Learning and Development Areas: Eldas) georganiseer.

Ons glo in ‘n geheelbenadering waardeur die kind in totaliteit ontwikkel word. Daarom gebruik ons verskillende tipes “slim”, ‘n vereenvoudiging van Gardner se verskillende tipes intelligensie, om ons kurrikulum meer toeganklik te maak.
Ons gee graag hieronder die ses vroeë leer-en ontwikkelingsareas (Eldas) met hul doelstellings waarna ons by Kinderland streef.

Elda 1: Kinderland bevorder ons kinders se welstand

 1. Goeie voeding
 2. Goeie higiëne
 3. Veilig en geborge
 4. Fisieke groei
 5. Weerbaarheid

Elda 2: Kinderland bevorder kinders se self-identiteit en “behoort-aan”-gevoel

 1. Ontwikkel ‘n sterk selfbeeld
 2. Ontwikkel ‘n sterk gevoel van eiewaarde
 3. Bou sterk verhoudinge
 4. Ontwikkel ‘n groepsgevoel en waardering vir verskille

Elda 3: Kinderland bevorder ons kinders se kommunikasie

 1. Kinders luister na klanke en spraak
 2. Kinders praat in verskillende style van kommunikasie
 3. Kinders maak sin deur te “lees” wat hulle sien, hoor, proe en tas
 4. Kinders “noteer” hul ervaringe en idees deur taal, klanke, kuns, drama, spel en later deur te “skryf”.

Elda 4: Kinderland bevorder ons kinders se ontluikende wiskunde

 1. Kinders is bewus van en reageer op syfers/getalle
 2. Kinders verken ruimte, vorm en meting
 3. Kinders sorteer, klassifiseer, vergelyk en los probleme op

In die Kurrikulum word hierdie Elda soos volg verfyn:

– Getalle en hoeveelgevoel

– Eienskappe en patrone

– Vorm, ruimte en posisie

– Meting

– Data

Elda 5: Kinderland bevorder ons kinders se kreatiwiteit

 1. Kinders skep en soek oplossings deur probleemoplossing
 2. Skep en soek oplossings deur spel en simulasie
 3. Skep en soek oplossings deur visuele kunsaktiwiteite
 4. Skep en soek oplossings deur musiek, dans en drama

Elda 6: Kinderland bevorder ons kinders se kennis en begrip van die wêreld

 1. Kinders verken en ondersoek hul leefwêreld
 2. Kinders verken, ontwerp en maak items – gebruik tegnologie
 3. Kinders ondersoek tyd en plek
ORGANISATORIESE BESTUUR

Kinderland-Trust en Beheerraad

Kinderland is ‘n onderneming van die Smith-familie. Die beheerstruktuur bestaan uit ‘n Trust en ’n Beheerraad. Die Trust is verantwoordelik vir die geboue en terrein, finansiële bestuur en oorkoepelende beleid van Kinderland. Die Beheerraad bestuur die funksionering van Kinderland.

Trust

Trustees bestaan uit Dr. Thys Smith (Voorsitter), Mev. Carien Smith, Dr. Rina Smith, Mev. Gertie Smit.

Beheerraad

Bestaan uit die Trustees and die twee hoofde: Suzaan Smith (Hoof: Administratiewe Bestuur) en Ilse Human (Hoof: Professionele Bestuur. Die voorsitter is Mev. Gertie Smit.

Dagbestuur

Die Dagbestuur verseker goeie skakeling tussen die personeel en Bestuur.

Personeel
Kinderland se personeel bestaan uit

 • Hoof (Administrasie) en Hoof (Professionele Bestuur)
 • 18 dames wat direk by die versorging en onderrig van die kinders betrokke is
 • 3 aflos-personeellede
 • ‘n huishoudster
 • ‘n deeltydse tuinier

Laai gerus die D6 School Communicator hier af vir jou foon of rekenaar!

    

Visie

Kinderland – ‘n voorskoolse sentrum wat streef na uitnemendheid.

Missie

Om ‘n veilige en geborge tuiste vir elke kind te skep.
Om ‘n suiwer opvoedkundige en professionele onderbou in alle aktiwiteite te verseker.
Om Kinderland vanuit sterk Christelike beginsels te bedryf.